ผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ - สกุล : นายเอกชัย  ไชยประยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ 
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 157 หมู่ 1 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
Visitors: 4,315