เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

          พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          พระราชบัญญํติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

          ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

          กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

การประชาสัมพันธ์

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 : Q&A

O9 : Social Network

การดำเนินงาน

O10 : แผนดำเนินงานประจำปี

O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 : คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 : E-service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 : ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Visitors: 4,315