ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหารงาน


          ชื่อโรงเรียนทุ่งโพวิทยา ที่ตั้งเลขที่ 157  หมู่ที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง

จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์ /โทรสาร 056- 515110 

e –Mail: thungpho@hotmail.com Website http://www.thungpho.com เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่จำนวน 35 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลเขากวางทอง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย ตำบลทุ่งโพ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8,10,11,14

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

           โรงเรียนทุ่งโพวิทยา เดิมตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ต่อมาเปลี่ยนสถานที่ตั้งใหม่ เป็นหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นโรงเรียนที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา(เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

          โรงเรียนทุ่งโพวิทยา มีกำเนิดมาจากโครงการพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาใน               แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520พ.ศ. 2524) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงวางนโยบายที่จะกระจายโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสู่ชนบท เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในทางการศึกษาแก่ผู้ที่ประสงค์จะหาโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาตามตำบลต่างๆ ที่มีความเหมาะสม

          สำหรับอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เริ่มโครงการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 คณะกรรมการดำเนินการในเรื่องนี้ ได้แก่ นายอำเภอหนองฉาง ว่าที่ ร.ต.สมจิตร ห้องสำเริง และนายเลื่อน ศรียากูล ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการอำเภอหนองฉาง มีความเห็นพ้องต้องกันให้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตำบลทุ่งโพ โดยมีผู้เสนอยกที่ดินโดยไม่คิดค่าตอบแทน ให้กับทางราชการจำนวน 35 ไร่  2 งาน 68 ตารางวา ซึ่งอยู่บนเส้นทางถนนสายอำเภอหนองฉางอำเภอลานสัก ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 9 ระยะทางจากตัวอำเภอหนองฉางประมาณ 13 กิโลเมตร จากตัวจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 34 กิโลเมตร ระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประมาณ 78 กิโลเมตร โดยมีรายนามผู้บริจาคประกอบด้วย นางแถม ทวีผล นายประทิน ทวีผล นายแสวง สินเธาว์  นายสุนทร สินเธาว์

          กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งโรงเรียนทุ่งโพวิทยาเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา(เดิม) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2520 โดยจัดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปี พ.ศ. 2539โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มอีกระดับหนึ่งซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนทุ่งโพวิทยาได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

Visitors: 4,315