รวมสื่อการเรียนรู้

คลังสื่อการเรียนรู้

http://www.dlit.ac.th/site/resources.php

คลังข้อสอบ

http://122.155.196.142/BetobecQbank/Pages/Home

 

คลังสื่อการเรียนรู้จากคณะครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    เรื่อง ขุนช้างขุนแผน โดยครูปิยนุช
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    เรื่อง การจัดหมู่ โดยครูวงศกร
    เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล โดยว่าที่ร้อยตรีทวีชัย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี 
    เรื่อง สารละลาย โดยครูณัฐธยาน์
    เรื่อง สัญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โดยครูวรรณภา
         เรื่อง กิจกรรมสะเต็ม "สัญญาณกันโมย" โดยครูชฎาพร
    เรื่อง แนะนำโปรแกรม OBS โดยครูพีรวัตภ์
    เรื่อง แนะนำการใช้งานโปรแกรม Canva โดยครูวรางคณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    เรื่อง Present simple tense โดยครูสันติ
    เรื่อง Countable & Uncountable Nouns โดยครูอัจฉรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    เรื่อง พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัย โดยครูมิสสรี
    เรื่อง ประวัติศาสตร์สากล ม.5 โดยครูทิพย์วรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
    เรื่อง ความปลอดภัยในชุมชน โดยครูชลิดา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    เรื่อง การทำพวงมาลัยจากริบบิ้น โดยครูอารีย์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    เรื่อง หลักในการเลือกอาชีพ โดยผอ.สุภาพร

คลังสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ครูวงศกร  อำภา
  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี 
 ครูพีรวัตภ์  ผาดี

 ครูวรรณภา  ชื่นนอก

ครูวรรณภา  ชื่นนอก
เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Download PDF , E-book
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 ครูสันติ  ยศสมบัติ
 Download Powerpoint
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ครูมิสสรี  วิทยารัตน์
Download Powerpoint
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

Visitors: 4,315